Dưới đây là các điều khoản và điều kiện của việc bạn sử dụng và truy cập vào trang web của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ chúng, vì chúng áp đặt trách nhiệm cho bạn về việc bạn sử dụng trang web Game5.vn

Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng của trang web này, tất cả các luật và quy định hiện hành, đồng thời đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật hiện hành của địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn sẽ bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu có trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu hiện hành.

Sử dụng Giấy phép

Cho phép tạm thời tải xuống một bản sao của tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web Game5.vn chỉ để xem cá nhân, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:

  • Sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;
  • Sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào, hoặc cho bất kỳ trưng bày công khai nào (thương mại hoặc phi thương mại);
  • Xóa bất kỳ bản quyền hoặc ký hiệu độc quyền nào khác khỏi tài liệu; hoặc là
  • Chuyển tài liệu cho người khác hoặc “nhân bản” tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

Chúng tôi cam kết thực hiện hoạt động kinh doanh của mình tuân theo các nguyên tắc này để đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Các tài liệu trên trang web Game5.vn được cung cấp “nguyên trạng”. Game5 không bảo đảm, được thể hiện hay ngụ ý, và theo đây từ chối và phủ định tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc các điều kiện về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền khác. Hơn nữa, chúng tôi không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, các kết quả có thể xảy ra, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web Internet của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang nào được liên kết với trang này.

Hạn chế

Trong mọi trường hợp, chúng tôi hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh,) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên Game5.vn. Trang web Internet, ngay cả khi game5 hoặc đại diện được ủy quyền của chúng tôi đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn đối với bảo đảm ngụ ý, hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

Bản sửa đổi và Errata

Các tài liệu xuất hiện trên trang web Game5.vn có ​​thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. Ssvideotik.com không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất. YouTik.Net có thể thực hiện các thay đổi đối với các tài liệu có trên trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, Game5.vn không thực hiện bất kỳ cam kết cập nhật tài liệu nào.

Liên kết

Game5.vn đã không xem xét tất cả các trang web được liên kết với trang web Internet của nó và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là Game5.vn của trang web đã xác nhận. Việc sử dụng bất kỳ trang web nào được liên kết như vậy là rủi ro của riêng người dùng.

Sửa đổi Điều khoản Sử dụng Trang web

Game5.vn có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này. Các Điều khoản và Điều kiện Chung áp dụng cho việc Sử dụng Trang Web.