Game nổi bật

Tất cả >>

Danh sách game

Tất cả
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWSYZ
 
RPG
Mobile
SLG
Action
29/05/2015 Vua Hải Tặc
Thông tin Liên thông server tháng 6 1.  Thời gian dự kiến hoàn thành : 9:00 đến 18:00 ngày 02/6/2015.(Thời gian có thể thay đổi tùy...
Vua Hải Tặc Ra mắt máy chủ S174 - Sweet Pea 26/05
Vua Hải Tặc Danh sách chia cụm Cam 10 22/05
29/05/2015 Vua Hải Tặc
Event Tích Lũy Cuối Tháng 5 Người chơi đăng nhập vào ngân hàng code và chọn Tab tích lũy( Game5) và ( zing Me) để nhận code...
Vua Hải Tặc Hoạt Động Cây Ác Ma 22/05